Poročila skupine RINOS

Skupina RINOS dovoljuje nadaljnjo uporabo delov besedil ali celotnih besedil poročil ob ustreznem navajanju vira.

RINOS I

Skupino je 16. avgusta 2016 imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Skupina je delovala na šestnajstih uradnih sejah, ki so bile pomnožene s številnimi izmenjavami elektronske pošte preko elektronskega poštnega seznama. Zadnja uradna seja je bila 18. decembra 2017.

Naloge RINOS I so bile analiza stanja prisotnosti vsebin računalništva in informatike (v nadaljevanju RIN) v programih osnovnih in srednjih šol, oceniti pomen in smisel računalništva in informatike v šolskih programih, ovrednotiti stanje kompetenc s področja računalništva in informatike med učenci, opraviti mednarodno primerjalno analizo (EU, OECD), predlagati sistem in kurikularni okvir za dvig kompetenc in za izboljšanje znanja na tem področju, oceniti stanje na področju formalnega izobraževanje in do-izobraževanja učiteljev na tem področju, pripraviti predlog sprememb za izboljšanje stanja izobraževanja in do-izobraževanja učiteljev na tem področju, pripraviti akcijski načrt za izboljšave in spremembe.

Skupina je 1. 12. 2017 sodelovala s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti pri pripravi Posveta o poučevanju računalništva in informatike (posnetek, poročilo).

Ob koncu svojega delovanja je skupine RINOS I izdala sklepno poročilo z naslovom Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?.

Člani skupine RINOS I.

RINOS II

Skupino je 21. marca 2019 imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo.

Namen ustanovitve strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin RIN v slovensko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: delovna skupina RINOS). Njena naloga je priprava, izvedba in spremljanje Akcijskega načrta za vključitev temeljnih vsebin RIN v slovensko šolstvo in obsega naslednje aktivnosti:

a) uvedba temeljnih vsebin RIN v programe osnovne šole, gimnazije ter poklicne in strokovne šole kot tudi v programe vrtcev ter razvijanje zavedanja vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo;

b) zagotovitev celovitega preverjanja digitalnih kompetenc v okviru vseh predmetnih in strokovnih področij na osnovnih in srednjih šolah (gimnazijah ter poklicnih in strokovnih šolah);

c) nadgradnja in trajnost učinkovitega sistema za kakovostno osnovno izobraževanje in stalno strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev ter ravnateljev na področju RIN;

d) vzpostavitev sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.

Poročilo z naslovom Digitalne kompetence nas naučijo držati pero, računalništvo in informatika nas uči pisati zgodbe.

Poročilo z naslovom Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole.

Člani skupine RINOS II.