<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">

 

S K L E P

o imenovanju strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah  

 

  1. člen

(namen)

Namen ustanovitve Strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (v nadaljevanju delovna skupina) je pripraviti analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnega in srednjega šolstva, opraviti mednarodno kurikularno primerjavo ter oblikovati strokovna izhodišča za spremembo sistema poučevanja vsebin računalništva in informatike. 

 

  1. člen

(naloge)

 

Naloge delovne skupine so: 

-         analiza stanja prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol,

-         oceniti pomen in smisel računalništva in informatike v šolskih programih,

-         ovrednotiti stanje kompetenc s področja računalništva in informatike med učenci,

-         opraviti mednarodno primerjalno analizo (EU, OECD),

-         predlagati sistem in kurikularni okvir za dvig kompetenc in za izboljšave na tem področju,

-         oceniti stanje na področju formalnega izobraževanje in do-izobraževanja učiteljev na tem področju,

-         pripraviti predlog sprememb za izboljšanje stanja izobraževanja in do-izobraževanja učiteljev na tem področju,

-         pripraviti akcijski načrt za izboljšave in spremembe,

-         do 31. decembra 2017 pripraviti sklepno poročilo.

 

V delovno skupino se imenujejo:

Vodja:

-       prof. dr. Andrej Brodnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko & Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije;

 

Člani/-ce:

-       mag. Radovan Krajnc, Zavod RS za šolstvo,

-       prof. dr. Janez Demšar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

-       doc. dr. Matej Črepinšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, naravoslovje in informatiko,

-       doc. dr. Matjaž Kljun, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,

-       doc. dr. Sonja Čotar Konrad, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,

-       izr. prof. dr. Katja Košir, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,

-       Gregor Anželj, prof., Gimnazija Bežigrad,

-       Nataša Kermc, prof., Osnovna šola Brežice,

-       Tone Stanovnik, Gospodarska zbornica Slovenije,

-       mag. Borut Čampelj, MIZŠ, Urad za razvoj izobraževanja,

-       dr. Klemen Klun, MIZŠ, Sekretariat.

 

  1. člen

      (mandat)

 

Delovna skupina začne z delom naslednji dan po imenovanju. Mandat delovne skupine traja do 31. 12. 2018.

 

  1. člen

     (veljavnost sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.

                                                                                                             Dr. Maja MAKOVEC BRENČIČ

                                                                                                                                 MINISTRICA