Računalništvo in informatika ter digitalne kompetence

Digitalne kompetence nas naučijo držati pero, pri računalništvu in informatiki pa se učimo pisati zgodbe.

Featured image

Pojmi, kot so digitalne kompetence, računalništvo in informacijska tehnologija, so v javnosti večkrat napačno razumljeni. V nadaljevanju opisujemo te pojme.

Računalništvo in informatika

Računalništvo in informatika je znanstvena veda, ki ima svoja temeljna znanja, zbirko tehnik in metod za reševanje problemov ter poseben način razmišljanja in dela. Računalniški koncepti in znanja so neodvisni od specifičnih tehnologij. Njihovo razumevanje je nujni pogoj za posameznika, da zmore razmišljati inovativno in ustvarjalno pri rabi digitalnih tehnologij.

Temeljna znanja računalništva in informatike sploh niso vključena v obvezni predmetnik slovenskega šolskega sistema.

Informacijske tehnologije

Informacijske tehnologije so zgrajene na računalništvu in informatiki in jih v grobem delimo na strojno in programsko opremo. Poudariti je treba, da se poučevanje rabe urejevalnikov besedil ter orodij za izdelavo predstavitev in drugih multimedijskih vsebin žal napačno razume kot razvijanje digitalnih kompetenc. Če želimo razvijati digitalne kompetence, moramo znati tehnologije kreativno uporabljati. Ker obstaja obvezni izbirni predmet računalništvo (tretje VIO), v katerem učenci pridobivajo ta znanja, je ustvarjen napačen vtis, da šola zadostno poskrbi za to področje. Ta znanja pridobivajo le tisti učenci, ki si predmet izberejo kot enega od 86 izbirnih predmetov. Za ostale učence ni jasno, kje lahko ta znanja pridobijo. Šola bi morala zmanjševati razlike, zato bi pridobivanje teh znanj moralo biti sistematično in načrtno urejeno za vse učence.

Digitalne kompetence

Pod pojmom digitalne kompetence razumemo smiselno in učinkovito rabo informacijskih tehnologij. Običajno je v učnih načrtih razvijanje digitalnih kompetenc zapisano kot eno od didaktičnih priporočil. Evropska komisija je pripravila okvir DigComp 2.1, ki 21 kompetenc razvršča na pet področij: delo z viri, komunikacija, ustvarjanje vsebin, varnost in reševanje problemov.

Za reševanje realnih problemov v prihodnosti, digitalne kompetence žal niso dovolj. Če hočeš biti inovativen, moraš poznati temelje (računalništvo in informatiko!). Ni dovolj, da poznaš le aplikacije in da znaš delati z njimi!