Skupina RINOS

Skupina

"Namen ustanovitve strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: delovna skupina RINOS) je priprava, izvedba in spremljanje Akcijskega načrta za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo. Naloga delovne skupine RINOS je priprava Akcijskega načrta za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo, njegova izvedba in spremljanje (ob upoštevanju Poročila delovne skupine RINOS – Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki?) ter obsega naslednje aktivnosti: a) uvedba temeljnih vsebin računalništva in informatike v programe osnovne šole, gimnazije ter poklicne in strokovne šole kot tudi v programe vrtcev ter razvijanje zavedanja vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo; b) zagotovitev celovitega preverjanja digitalnih kompetenc v okviru vseh predmetnih in strokovnih področij na osnovnih in srednjih šolah (gimnazijah ter poklicnih in strokovnih šolah); c) nadgradnja in trajnost učinkovitega sistema za kakovostno osnovno izobraževanje in stalno strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev ter ravnateljev na področju računalništva in informatike (v nadaljnjem besedilu: RIN); d) vzpostavitev sistema odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN. __V delovno skupino RINOS se imenujejo:__ Vodja: - prof. dr. Andrej Brodnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko & Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije; Člani/-ce: - mag. Radovan Krajnc, Zavod RS za šolstvo, - mag. Nives Kreuh, Zavod RS za šolstvo, - prof. dr. Janez Demšar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, - doc. dr. Matej Črepinšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, - doc. dr. Igor Pesek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, - doc. dr. Sonja Čotar Konrad, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, - Davorin Majkus, Center za poklicno izobraževanje, - Nataša Kermc, Sekcija učiteljev računalništva in informatike pri ACM Slovenija, - Gregor Anželj, Sekcija učiteljev računalništva in informatike pri ACM Slovenija, - dr. Uroš Ocepek, učitelj na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, - Andreja Lampe, Gospodarska zbornica Slovenije, - Vili Krajnc, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, - dr. Borut Čampelj, MIZŠ, Urad za razvoj izobraževanja."